POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Informacje dotyczące Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rehabplus sp. z o.o.. Zwana w dalszej części „Administratorem”. Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
1. Listownie na adres: ul. Mikołaja Kopernika 36A, 90-552 Łódź
2. Drogą e-mailową: kontakt@rehabplus.pl.
3. Drogą telefoniczną: +48 694 781 504

Źródło danych – czyli, skąd pozyskiwane są Pani/Pana dane osobowe:
Pani/Pana dane osobowe, co do zasady są przez Pana/Panią podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście lub poprzez rejestrację telefoniczną lub elektroniczną. Pana/Pani dane osobowe mogą być uzyskiwane od Pana/Pani osób bliskich, w sytuacjach związanych z ratowaniem Pani/Pana zdrowia i życia lub, gdy te osoby zapisują Państwa na określone świadczenie. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.

Zakres danych osobowych, które przetwarzamy:
Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące m. in. imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, PESEL lub w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku noworodka – numer PESEL matki. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Za Pani/Pana zgodą w celu ułatwienia kontaktu z Administratorem – możemy przetwarzać Pani/Pana numer telefonu lub adres e-mail lub inne.

Informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzanych danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
1.  Udzielania Pani/Panu świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia). Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa medycznego, w szczególności z:
a. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
b. ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
c. ustawą z dnia 27 sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych,
d. ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
e. ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
f. ustawą z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
2. Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
3. Obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnościa.̨ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Ochrony Pani/ Pana żywotnych interesów (w szczególności ratowania Pani/Pana zdrowia, życia). Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. c RODO.
5. Archiwalnych, naukowych lub statystycznych. Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. j RODO.
6. Pani/Pana wizerunek przetwarzany w związku ze stosowaniem na terenie placówki monitoringu wizyjnego jest przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionego personelu, pacjentów oraz innych osób, przebywających na terenie Administratora oraz ochrony mienia Administratora w      szczególności      przed       zniszczeniem       lub       kradzieżą. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
7. Marketingowych Administratora – polegających np. na przekazywaniu materiałów promujących produkty i usługi własne Administratora, podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust 2 lit. a RODO.

Informacje dotyczące okresu, przez który dane osobowe będą przetwarzane:
Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane:
1. Przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.
2. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
3. W przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
4. W przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza Pani/Pana dokumentacją medyczną, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie
5. W przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, przez okres:
a. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono Pani/Panu świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono Pani/Panu skierowanie,
c. w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się przez Panią/Pana w ustalonym terminie, chyba że skierowanie zostało przez Panią/Pana odebrane.
6. W przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, przez okres 22 lat.
7. Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, wniesienia żądania usunięcia danych lub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
Dane przetwarzane w celach marketingowych nie będą przetwarzane dłużej niż okres wymagany do przechowywania dokumentacji medycznej. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z prowadzonym na terenie placówki monitoringiem wizyjnym obejmujące Pani/Pana wizerunek będą przetwarzane przez okres 7 dni od dnia zarejestrowania Pani/Pana wizerunku.

Informacje dotyczące praw osób, związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – prawo do przenie- sienia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w ramach stosowania władzy publicznej przez Administratora i w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przysługuje Pani/Panu także prawo do sprzeciwu w przypadku danych przetwarzanych w celu marketingowym. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych na adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Informacje dotyczące wymogu podania danych osobowych:
Administrator, jako podmiot  leczniczy  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  medycznej w  sposób  okreslony  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Wymóg  ten  wynika  w  szcze- gólności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ponadto Administrator jest zobowiązany do weryfikacji komu jest udzielane świadczenie. W związku z powyższym podanie danych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m. in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury w przypadku świadczeń komercyjnych, brak podania niezbędnych danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury lub rachunku.

Informacje o odbiorach/ kategoriach odbiorców danych osobowych:
Z uwagi na konieczność zapewnienia Państwu odpowiedniej jakości naszych usług Administrator może przekazywać Państwa dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych udzielonymi zgodami lub określonych przepisami prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
1. Podmioty lecznicze współpracujące z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym również zleceniobiorcy i osoby świadczące na rzecz administratora usługi medyczne i lecznicze.
2. Dostawcy usług rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiających udzielanie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą placówką podmioty świadczące na rzecz Administratora doradcze, w tym prawne.
3. Organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowy i wojewódzki, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

Informacje dotyczące przekazania danych osobowych do państw trzecich:
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji:
W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.

Pliki Cookies

Informacje dotyczące Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rehabplus sp. z o.o.. Zwana w dalszej części „Administratorem”. Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
1. Listownie na adres: ul. Mikołaja Kopernika 36A, 90-552 Łódź
2. Drogą e-mailową: kontakt@rehabplus.pl
3. Drogą telefoniczną: +48 694 781 504

Co to są pliki Cookies?
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na Urządzeniu w taki sposób, aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z Serwisem. Dzięki plikom cookies możliwe jest dostosowanie wyświetlanych treści do Ciebie oraz prawidłowe działanie strony internetowej.

W jakim celu wykorzystujemy pliki Cookies?
Wykorzystujemy następujące pliki cookies: techniczne, analityczne i marketingowe.
Pliki cookies techniczne są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Są one wykorzystywane w następujących celach:
1. Optymalizacji strony internetowej ze względu na urządzenia oraz przeglądarki, dzięki czemu urządzenie, z którego Państwo korzystają wyświetla stronę internetową w prawidłowy sposób.
2. Dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa indywidualnych preferencji.
3. Zapamiętywania, czy wyrazili Państwo zgodę, w szczególności na wysyłanie informacji handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz marketing bezpośredni Usług oferowanych przez Administratora.
4. Zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu (automatyczne uzupełnianie formularzy).
5. Analizy czasu spędzanego w Serwisie.
6. Zapamiętywania informacji o sposobie korzystania z Serwisu.
7. Zapamiętywania wybranych przez Państwa ustawień i preferencji.

Pliki cookies analityczne są wykorzystywane do ulepszania strony internetowej oraz do pomiaru efektywności podjętych przez nas działań marketingowych. Są one wykorzystywane w następujących celach:
1. Badanie statystyk ruchu na stronie internetowej.
2. Badanie działań na stronie internetowej w celu polepszenia zawartości Serwisu, tak by odpowiadał on preferencjom klientów.

Strona może korzystać z następujących narzędzi analitycznych: Google Analytics, Hotjar, Google adwords, Facebook Pixel. Pliki cookies marketingowe są instalowane na Twoim urządzeniu tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę oraz są wykorzystywane w celu profilowania reklam zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych jak i w Serwisie.

Rodzaje plików Cookies:
W ramach Serwisu wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
1. Sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej.
2. Stałe, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
3. Pliki cookies podmiotów zewnętrznych – (third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookies pozwala dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych plików cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników.

Okres przechowywania plików Cookies:
Pliki cookies będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Określenie warunków przechowywania plików Cookies:
Wykorzystywane pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia. Posiadasz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w dowolnej chwili poprzez określenie warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia. Zmiany ustawień dotyczących przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia można dokonać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej, z których Państwo korzystają. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w następujący sposób:
1. Mogą Państwo zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
2. Mogą Państwo dokonać zmiany w przeglądarce internetowej, aby każdorazowo uzyskiwać informacje o umieszczeniu plików cookies na Urządzeniu.

W jaki sposób usunąć pliki Cookies?
Możesz usunąć zapisane pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies są zamieszczone w ustawieniach przeglądarki internetowej. W zależności od wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, funkcja usunięcia plików cookies lub cofnięcia zgody na instalowanie plików cookies może się różnić.

Dokonanie zmian w zakresie wykorzystywania plików cookies może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do prawidłowego korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

Zgoda na wykorzystywanie Cookies:
Przy pierwszym wejściu do Serwisu mogą Państwo zaakceptować zgodę na korzystanie przez nas z plików cookies. Jeżeli Państwo chcą, abyśmy zaprzestali korzystania z plików cookies, mogą Państwo usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia lub odwołać zgodę za pośrednictwem: wiadomości e-mail wysłanej na adres kontak@rehabplus.pl

REHABPLUS SP. Z O. O.  NIP: 7272864244, REGON: 523709653 KRS: 0001002994, ul. Mikołaja Kopernika 36A, 90-552 Łódź